Formuláre

Pre kvalitnejšiu a rýchlejšiu spoluprácu si môžete stiahnuť, uložiť a vyplniť potrebné formuláre žiadostí umiestnené na týchto webových stránkach. Formulár žiadosti „PD so stykom“ nie je potrebné vypĺňať a zasielať pri priamej odpovedi na vyjadrenie so stykom vydané webovou službou – pre doplnenie potrebných príloh dostanete priamo jedinečný odkaz na web pre príjem žiadostí. Formuláre žiadosti “PD so stykom“ / „Další stupeň PD“ / „Predlženie vydaného vyjadrenia“ / „vyjadrenie k existencii TKZ“ je potrebné použiť len pri samostatnom resp. Neskoršom podávaní žiadosti priamo na správcu siete mimo webovú službu.

Pokyny k vyplneniu žiadosti a informácie pre žiadateľa sú uvedené na zadnej strane formuláru. Žiadosti je potrebné vyplniť v PC, alebo paličkovým písmom a je možné ich podať zaslaním s potrebnými prílohami buď elektronicky, alebo poštovou službou priamo na oddelenie servisu sietí. Žiadosti o vyjadrenie k sieti “FibreNet” je potrebné zasielať priamo na oddelenie servisu sietí, v elektronickej forme spolu so všetkými potrebnými prílohami na e-mail servisného zástupcu uvedený v obrázku na päte stánky, alebo poštovou službou na adresu: FibreNet,s.r.o., Hraničná 18, 821 05 Bratislava.

K žiadosti je potrebné vždy pripojiť okrem Vašich podkladov (projekty, kat.mapy a pod.) s vyznačeným záujmovým územím, aj stručnú situačnú mapu širších vzťahov, aby bolo zrejmé kde sa záujmové územie nachádza. V prípade neúplnosti alebo nesprávnosti údajov uvedených v Žiadosti a/alebo priloženej dokumentácii, prípadne pokiaľ priložená dokumentácia nebude obsahovať všetky informácie nevyhnutné pre kvalifikované posúdenie Žiadosti, bude Vaša Žiadosť zamietnutá. Žiadateľ je následne za účelom získania stanoviska povinný podať novú žiadosť.

Stanovisko spolu s posúdenou projektovou dokumentáciou a faktúrou, vystavenou na žiadateľa, bude doručené žiadateľovi buď elektronickou formou, alebo poštou. Pri elektronickej forme bude žiadateľovi e-mailom zaslaná faktúra, v sume stanovenej cenníkom, s výzvou na uhradenie, žiadateľ priloženú faktúru uhradí a potvrdenie o uhradení zašle odpoveďou na tento e-mail, následne mu, po zaregistrovaní úhrady, bude elektronicky doručené stanovisko. Pri doručení poštou bude stanovisko spoločne s faktúrou doručené formou dobierky, ktorú je žiadateľ povinný uhradiť pri prevzatí v sume stanovenej cenníkom.

Žiadosť: PD so stykom
Podáva sa pri každom projekte, invest.zámere či mapovaní územia s vydaným vyjadrením so stykom pre všetky účely stavebných konaní.
Žiadosť: Další stupeň PD
Podáva sa pri vydanom vyjadrení k projektu so stykom a s potrebou ochrany alebo prekládky trasy po zapracovaní stavu do PD, k Stavebnému povoleniu, Realizačnému projektu, realizácii stavby. Spoplatnené podľa cenníka.
Žiadosť: Predĺženie vydaného vyjadrenia
Podáva sa iba pri vydanom vyjadrení k PD so stykom - Spoplatnené podľa cenníka. (Ak nepríde k styku tak po uplynutí doby platnosti je potrebné zadať ZÚ opakovane cez webovú službu - zdarma.)
Žiadosť: Poskytnutie elektr. data siete
Žiadosť pre vyžiadanie poskytnutia elektronických dát o sieti, polohopisné údaje ,technické špecifikácie. Len autorizované odborne spôsobilé osoby (projektanti členovia SKA,SKSI a pod.) Spoplatnené - interný cenník.
Žiadost: dohoda vytycenie autor_geodetom
Žiadosť pre vytýčenie vedení a zariadení siete prostredníctvom vlastného geodeta. Možné len na základe poskytnutých elektr. dát Spoplatnené podľa cenníka.
Žiadosť: Vytýčenie správcom siete
Žiadosť pre vytýčenie vedení a zariadení siete správcom / servisným zástupcom prevádzkovateľa. Vytýčenia spoplatnené podľa cenníka.
INFO K VYJADRENIAM
Viac informácií k vyjadreniam
CENNÍK SPRACOVANIE ŽIADOSTÍ
Externý cenník prevádzkovateľa za úkony spojené so spracovaním vyjadrení a vytýčenia siete. Vykonané úkony účtuje a fakturuje vždy ich spracovateľ.
Žiadosť - vyjadrenie k existencii TKZ
Žiadosť pre vytjadrenie k existencii vedení a zariadení siete podávaná mimo webovej služby Spoplatnené podľa cenníka.

Žiadateľ odoslaním žiadosti udeľuje súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov 18/2018 Z.z. za účelom poskytnutia vyjadrenia v zmysle § 66 ods.8,9,12 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách. Žiadateľ poskytuje súhlas so spracovaním osobných údajov na čas nevyhnutný k dosiahnutiu vyššie uvedeného účelu.

Formuláre nie sú určené na vypĺňanie cez webové prehliadače či mobilné zariadenia. Pre správnu funkciu a vyplnenie je potrebné stiahnuť ich do PC a otvoriť v programe (voľne stiahnuteľný z internetu) ADOBE READER. Pri elektronickom podaní vyplnený formulár uložte (hoc aj pod vlastným názvom) a následne zašlite e-mailom na vyjadrenie spoločne s ostatnými potrebnými prílohami.