Informácie k podávaniu Žiadosti o vyjadrenie k existencii TKZ

Žiadosti o Vyjadrenia k existencii TKZ (telekomunikačných zariadení) siete FibreNet s.r.o. je možné podávať prostredníctvom webovej elektronickej služby na adrese www.vyjadrenia.fibrenet.sk. Vyjadrenia o existencii TKZ a informatívny zákres vydané prostredníctvom tejto služby sú poskytované bez poplatkov.

Spracovanie všetkých žiadostí podaných mimo túto webovú službu (e-mailom, poštovou službou) priamo spoločnosti FibreNet, alebo servisnému zástupcovi je spoplatnené podľa platného cenníka prevádzkovateľa. Pri podaní sa neplatia žiadne poplatky.

V súčasnosti, na základe zmluvy a splnomocnenia, vykonáva správu elektronickej komunikačnej siete spoločnosti FibreNet s.r.o. servisný zástupca a k tejto vydáva aj vyjadrenia k projektom so stykom TKZ (telekomunikačných zariadení) elektronickej komunikačnej siete spol.FibreNet, v zmysle §66 ods.8,9,12 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách a §34 ods.2, §35 ods1 a §60 zákona č.50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

Postupnosť krokov pri podaní žiadosti je nasledovný:
  1. - Žiadosť o vyjadrenie k existencii TKZ - podanie prostredníctvom webovej elektronickej služby (www.vyjadrenia.fibrenet.sk). Pri podaní sa neplatia žiadne poplatky.

  2. - výsledok - neprichádza k styku s TKZ “FibreNet” (toto platí aj v prípade blízkosti siete voči ZÚ) - vydané vyjadrenie webovej služby je platné pre všetky účely a úradné konania s platnosťou 6 mesiacov ak nie je uvedené inak. Zasiela sa priamo z webovej služby bez poplatkov.

  3. - výsledok - prichádza k styku s TKZ “FibreNet”- kladné stanovisko o styku - vydané vyjadrenie a informatívny zákres, zaslané z webovej služby, je platné 6mesiacov. V žiadnom prípade ho nemožno, bez ďalšieho stupňa vyjadrenia (k projektu) - stanoviska správcu siete, použiť pre účely vydania Územného rozhodnutia, Stavebného povolenia, odsúhlasenie Realizačného projektu či realizáciu prác stavby. Zasiela sa priamo z webovej služby bez poplatkov.

  4. V prípade že predmetom žiadosti bude dokumentácia stavby pre vydanie územného rozhodnutia v zmysle § 56 ods. b) zákona č.50/1976 Z.z. (stavebný zákon) pre ktorú sa nevyžaduje vydanie stavebného povolenia ani ohlásenie drobnej stavby (napr. stavby vedení elektronických komunikačných sietí), je nevyhnutné predložiť žiadosť podľa nasledujúceho kroku a projektovú dokumentáciu vypracovanú v súlade s §9 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Stavebného zákona v znení neskorších predpisov.

  5. v prípade vyjadrenia vydaného s kladným stanoviskom o styku s TKZ “FibreNet” je nutné pre potreby Územného rozhodnutia, Stavebného povolenia, Realizačného projektu či realizácie drobnej stavby, alebo rozkopávky zaslať následnú žiadosť o vyjadrenie k projektu spolu s vydaným info zákresom a so všetkými potrebnými prílohami priamo na oddelenie správy siete (viď. nižšie). Formuláre žiadostí sú dostupné v sekcii „formuláre“ na stránkach webovej služby, resp. vo vyjadrení dostanete svoj “jedinečný odkaz” na web pre príjem žiadostí kde budete môcť nakopírovať dokumenty potrebných príloh v obmedzenej veľkosti do 50MB a obmedzenom počte 20ks. Ak potrebuje žiadateľ väčší priestor alebo počet môže kontaktovať správcu siete pre rozšírenie (email uvedený v obrázku na päte stránky), alebo ich zašle dodatočne s predmetom správy : „DOPLNENIE K ZIADOSTI -číslo-„ priamo na e-mail správy siete uvedený v obrázku na päte stránky . Spracovanie stanoviska a posúdenie žiadosti je spoplatnené podľa platného cenníka prevádzkovateľa. Platnosť, podmienky a prípadné ďalšie potrebné kroky sú súčasťou vyjadrenia.

  6. V prípade podania žiadosti k existencii siete mimo webovú službu - priamo správcovi siete akoukoľvek inou formou (mailom, poštou) je spracovanie akéhokoľvek stanoviska a posúdenie žiadostí spoplatnené (aj v prípade bez styku so sieťou). Pri podaní sa neplatia žiadne poplatky. Žiadosti o vyjadrenie k sieti “FibreNet” je potrebné zasielať priamo na oddelenie správcu sietí, v elektronickej forme spolu so všetkými potrebnými prílohami na e-mail uvedený v obrázku na päte stránky, prípadne poštovou službou* na adresu: FibreNet,s.r.o., Hraničná 18, 821 05 Bratislava, (budova AB2-č.dv.120, bez stránkových hodín, prípadnú osobnú návštevu dohodnúť telefonicky na tel. čísle +421 908 94 88 00 ). *preferujeme elektronickú komunikáciu!

  7. Ďalšie možné doručovacie adresy sú: FibreNet s.r.o., Topoľnícka 183, 930 13 Trhová Hradská. *preferujeme elektronickú komunikáciu! (email v päte stránky) K žiadosti je potrebné vždy pripojiť okrem Vašich podkladov (projekty, kat.mapy a pod.) s vyznačeným záujmovým územím, aj stručnú situačnú mapu širších vzťahov, aby bolo zrejmé kde sa záujmové územie nachádza.

Pre kvalitnejšiu a rýchlejšiu spoluprácu si môžete stiahnuť, uložiť a vyplniť potrebné formuláre žiadostí umiestnené na webových stránkach prevádzkovateľa, alebo servisného zástupcu. Pokyny k vyplneniu žiadosti a informácie pre žiadateľa sú uvedené na zadnej strane formuláru. Žiadosti je potrebné vyplniť v PC, alebo paličkovým písmom a je možné ich podať zaslaním s potrebnými prílohami buď elektronicky, alebo poštovou službou, najvhodnejšie priamo na oddelenie servisu sietí. Pre zaslanie žiadosti nie je nutné použiť formulár, žiadosť je možné zaslať aj na vlastnom tlačive, avšak musí obsahovať všetky informácie, ktoré sú vo formulári uvedené ako povinné.

Vytýčenie siete “FibreNet” sa realizuje len na základe vyjadrenia vydaného prevádzkovateľom alebo správcom siete (nie info zákresu webovej služby!). Vytýčenie siete “FibreNet”, ku ktorej bolo vydané vyjadrenie a kladné stanovisko o styku je možné dohodnúť na adrese: FibreNet,s.r.o., Hraničná 18, 821 05 Bratislava, (budova AB2-č.dv.120/121, bez stránkových hodín), e-mailom : uvedeným v obrázku na päte stránky , alebo telefonicky na čísle +421 908 94 88 00. K vytýčeniu siete “FibreNet” je potrebné zaslať *najvhodnejšie e-mailom, vydané vyjadrenie s potrebnými prílohami a PD, stručnú situačnú mapu širších vzťahov záujmového územia, kontakt na osobu prítomnú pri vytýčení a objednávku na vytýčenie. *preferujeme elektronickú komunikáciu!

email vyjadrenia