Žiadosť o vyjadrenie spoločnosti FibreNet s.r.o. v zmysle § 66 ods.8,9,12 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách a § 34 ods.2, § 35 ods.1 a § 60 zákona č.50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.
Formulár služby je určený k elektronickému podaniu žiadosti o vyjadrenie k existencii TKZ so zakreslením záujmovej oblasti nad mapou. Žiadosť sa podáva za účelom zistenia polohy siete voči záujmovej oblasti žiadateľa.
Vyjadrenia o existencii TKZ s informatívnym zákresom vydané prostredníctvom tejto služby sú ZDARMA bez poplatkov.
Platnosť vydaného stanoviska je 6 mesiacov ak nie je uvedené inak.
Informácie k podávaniu Žiadosti o vyjadrenie k existencii TKZ nájdete tu.
V prípade podania žiadosti mimo túto službu - priamo správcovi siete akoukoľvek inou formou (mailom, poštou) je spracovanie akéhokoľvek stanoviska spoplatnené podľa platného cenníka prevádzkovateľa a typu žiadosti (aj v prípade bez styku so sieťou).
PREJSŤ K FORMULÁROM
Cenník k nahliadnutiu.